Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) célja, hogy az Radnó Takarító Kft. minden Ügyfele részére azonos feltételek mellett, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson. Jelen okirat az Radnó Takarító Kft. mint Vállalkozó által kötött, minden egyes szerződés szerves és elengedhetetlen részét képezi.

1/a. Az ÁSZF hatálya
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, az Radnó Takarító Kft kötött szerződésre, árajánlatra, megállapodásra, megbízásra, megrendelésre vagy meghatalmazásra, mely alapján az Radnó Takarító Kft. ellenszolgáltatás fejében takarítás és egyébb vállalkozói tevékenységet végez, vagy más egyéb szolgáltatást nyújt a Megrendelő vagy harmadik fél részére. A szerződés időbeni hatálya a Felek általi aláírástól, ill. előlegfizetéstől a vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig / állandó megbízás esetén visszavonásig tart.

1/b. Fogalom meghatározások
A Felek egyedi szerződéseibe foglalt ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a Felek jogviszonyában az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:
Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonyt keletkeztető, a Felek által aláírt okirat. Ez lehet egy árajánlat, megrendelés vagy munkalap is.
Megrendelő: az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződő partner ill. ügyfél, akinek a részére, vagy megbízásából a Radnó Takarító Kft. munkát végez, vagy szolgáltatást nyújt.
Vállalkozó: Radnó Takarító Kft. Székhely: 1115 Budapest csóka u. 3. cégjegyzékszám: 01-09-931046, adószám: 11707567-2-43.
Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttes említésük esetén.
Végfelhasználó: a Megrendelő közvetlen, vagy közvetett megbízója, aki a szerződés szerinti szolgáltatást igénybe veszi.
Projektvezető: a Vállalkozó képviselője, akivel a Megrendelő a szerződés ügyében kapcsolatot tart.
Felelős műszaki vezető: a Vállalkozó képviselője, aki a Megrendelő felé a kivitelezésért felel.
Műszaki átvevő: a Megrendelő vagy felelős képviselője, aki munkavégzés befejezésekor a szolgáltatás átvételét és ennek megfelelő dokumentálását bonyolítja.
Pénzügyi teljesítésért felelős: a Megrendelő vagy képviselője, aki a Vállalkozó által kiállított számla határidőre történő kiegyenlítéséért felel.
Alvállalkozó: olyan cég vagy egyéni vállalkozó, mely a Vállalkozó megbízásából vesz részt a munkában. Az igénybevett alvállalkozó tevékenységéért Megrendelővel szemben a Vállalkozó, mint saját tevékenységéért felel.
Munkaterület: a kivitelezési tevékenység végzésének, ill. a Vállalkozó általi munkavégzés helye; ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is.
Vállalkozói díj: A Megrendelő által a Vállalkozó részére kifizetésre kerülő összeg, mely az árajánlatban, megállapodásban, szerződésben leírtak teljesítéséhez szükséges anyagfelhasználás és a kivitelezés költségeit is tartalmazza.
Fordított adózás: amennyiben a jogszabályi feltételek előírják, továbbá, ha a szolgáltatás építési hatósági engedély köteles, a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142.§-a alapján fordított adózás alá tartozik, az Áfa-t a Megrendelő fizeti. Fordított adózás esetén a Megrendelő köteles a szerződés aláírásakor a Vállalkozó részére az építési engedély másolatát és a fordított áfa nyilatkozatot eredeti példányban átadni.

2. A szerződés létrejötte és tartalma

2/a. A Vállalkozási szerződés a Vállalkozó által készített árajánlat vagy Megrendelő által küldött megrendelés mindkét fél részéről történő aláírásával, ill. az előleg kifizetésekor jön létre.
2/b. Egyéb, a tételes részletezésben nem szereplő munkálatok elszámolása a műszaki átadáskor történik, a választható opciókban, szerződésmódosításban, kiegészítésben, mellékletben vagy jóváhagyott árajánlatban leírtak szerint.
2/c. A Vállalkozó nem köteles meggyőződni arról, hogy a szerződés szerinti munkáknak, a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges-e bármilyen hatósági, önkormányzati, stb. engedély. Amennyiben a hatályos törvények szerint, a szerződés szerinti munkáknak a munkaterületen történő elvégzéséhez szükséges önkormányzati, hatósági, stb. engedélyek beszerzése, akkor az a Megrendelő feladata és költsége, még a szerződés aláírása előtt.
2/d. A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor – amennyiben ez a hatályos törvények szerint szükséges – rendelkezik érvényes hatósági, önkormányzati, stb. engedéllyel és így jogában áll a szerződés szerinti munkát a munkaterületen elvégeztetni, ill. az itt és a szerződésben leírtak szerint rendelkezik a munkaterület felett. Ezen engedély vagy engedélyek hiányából fakadó, minden a Vállalkozót ért kárért és többletköltségért a Megrendelő teljes felelősséggel, kártérítéssel és megtérítéssel tartozik.
2/e. Amennyiben a Megrendelő, a Végfelhasználó vagy bármely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 3 napon túl szüneteltetni kell, a Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét, – beleértve a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok árát és a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeit is – leszámlázni. A Vállalkozó köteles a leszámlázott dolgokat a Megrendelőnek átadni.
2/f. A szerződés módosítását bármely fél kezdeményezheti, de minden módosítás vagy kiegészítés csak írásban történhet.

3. A munkavégzés helye

3/a. A munkavégzés helye a munkaterület, melynek pontos címe a Felek által aláírt árajánlatban vagy megrendelésben van meghatározva.
3/b. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt, a Vállalkozó bejutását a munkaterületre biztosítja, így járul hozzá a Vállalkozó tevékenységének elősegítéséhez. Amennyiben a Megrendelőnek a munkaterület feletti rendelkezési joga a szerződés hatálya alatt, illetve a Vállalkozó számlájának teljes kiegyenlítése előtt megszűnne, úgy a megszűnés időpontja előtt legalább 3 munkanappal, a megszűnés időpontjáról köteles a Vállalkozót írásban és telefonon is értesíteni. Ezen értesítés elmulasztása esetén, vagy ha a munkaterületre való bejutást és a szerződés szerinti vállalkozói tevékenységet a Megrendelő nem tudja a Vállalkozónak biztosítani, úgy a Vállalkozót ért kárért, ill. többletköltségért a Megrendelő teljes felelősséggel és megtérítéssel tartozik.
3/c. A munkavégzés időpontját a Felek szóban, szükség esetén írásban egyeztetik. A Megrendelő a munkavégzésre egyeztetett időpontban köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti.
3/d. Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzésre egyeztetett időpontban történő felvonulásakor, a munkaterület, nem a Vállalkozónak felróható okból, telepítésre ill. munkavégzésre alkalmatlan, akkor a Vállalkozót nettó 50 000 Ft + áfa + kiszállási díj, mint költségtérítés illeti meg.
3/e. A Megrendelő a Vállalkozó részére díjtalanul biztosítja a munkaterületen helyszíni munkavégzéshez szükséges elektromos áramot és az illemhely használatát ill. a vízvételi lehetőséget.
3/f. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót felelősség nem terheli.
3/g. A Vállalkozó köteles a munkavégzés befejeztével a munkaterületet az átvett állapotban, tisztán átadni. Amennyiben a keletkezett hulladék a helyszíni hulladékgyűjtőbe nem rakható, és a Felek között ezzel kapcsolatban más megállapodás nem jött létre, akkor az elszállításáról Megrendelő saját költségén gondoskodik.
3/h. A munkaterületen felszerelt vagy a munkaterületre leszállított áru ill. berendezés műszaki átadásig történő őrzéséről és megóvásáról – a Radnó Takarító Kft. munkatársainak ill. alvállalkozóinak távollétében – a Megrendelő gondoskodik díjmentesen. Az Radnó Takarító Kft munkatársainak ill. alvállalkozóinak távollétében a munkaterületen felszerelt vagy a munkaterületre leszállított áru ill. berendezésben bekövetkező káresemény a Megrendelőt terheli.

4. A munkavégzés

4/a. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, ezek vétkes megszegése esetén az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Megrendelő köteles a munkaterületre érvényes szabályokról Vállalkozót írásban tájékoztatni a szerződés aláírását megelőzően vagy a megrendeléskor.
4/b. A Vállalkozó a dolgozói részére köteles biztosítani a megfelelő minőségű és biztonságos munkavégzéshez szükséges szerszámokat és munkavédelmi eszközöket.
4/c. Megrendelő jogosult Vállalkozó munkavégzését folyamatosan ellenőrizni.
4/d. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. A szakszerűtlen, megvalósíthatatlan, élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető, vagy jogszabályt sértő utasítás esetén Vállalkozó köteles Megrendelőt figyelmeztetni. Ilyen utasítást a Vállalkozó nem köteles teljesíteni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.
4/e. A Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe. Az igénybevett alvállalkozó tevékenységéért Megrendelővel szemben a Vállalkozó felel.
4/f. Bármilyen módosítást, többlet-, vagy pótmunkát, amennyiben az nem baleset és életveszély azonnali elhárítására vonatkozik, a Megrendelő csak szerződésmódosítás vagy írásos megrendelés útján rendelhet el.
4/g. A Vállalkozó, a Megrendelő által elrendelt pótmunkát, többletmunkát és egyéb megrendelt berendezéseket, ill. módosításokat, a szerződésben felsorolt választható opciókban leírtak szerint, az azokra vonatkozó szerződésmódosításban, vagy a jóváhagyott árajánlatban, ill. megrendelésben rögzítettek szerint számlázza. Ellenkező tartalmú megállapodás hiányában a pót- és többletmunkák, módosítások és egyéb megrendelt berendezések, a műszaki átadás-átvételkor kiállított végszámlában, vagy az adott tétel átadásakor kiállított részszámlában kerülnek elszámolásra.

5. Műszaki átadás-átvétel és dokumentálás

5/a. A Megrendelő vagy képviselője köteles a telepítés vagy javítás, ill. karbantartás befejezésekor a Vállalkozóval egyeztetett időpontban a Vállalkozóval közösen a műszaki átadás-átvételi eljárást lefolytatni. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelességének megszegéséből következően a Vállalkozónak kára vagy többletköltsége keletkezik, azt a Megrendelő köteles megtéríteni.
5/b. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során közösen megvizsgálják a telepített vagy javított ill. karbantartott berendezéseket, elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményét, az esetleges hiányosságokat, hibákat és az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, vagy a munkalapon írásban rögzítik.
5/c. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a beépített, ill. felszerelt berendezésekről, az üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges tájékoztatást megadni. Az átvételt a Megrendelő csak olyan hibák, és hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a telepített vagy javított, ill. karbantartott berendezések rendeltetésszerű használatát akadályozzák, vagy a munka és egészségvédelmet veszélyeztetik.
5/d. Hibás vagy hiányos teljesítés esetén – amennyiben a szerződés szerinti berendezések a rendeltetésüknek megfelelően használhatók – a Megrendelő a javítás vagy pótlás kétszeres értékének megfelelő összeget tarthat vissza a számlából. A javítás vagy pótlás értékét a Felek, a szerződésben lévő tételes részletezés alapján közösen határozzák meg, és írásban rögzítik. Ezen visszatartott összeg, a javítás vagy pótlás befejezésekor kerül kiegyenlítésre.
5/e. A szerződő Felek megállapodása alapján, ha a szerződésben nincs más meghatározva, a műszaki átadáskor a Megrendelő részére a Vállalkozó a következő dokumentumokat adja át: Új berendezés telepítése esetén átadás-átvételi jegyzőkönyv, garancia nyilatkozat, oktatási jegyzőkönyv. Meglévő berendezés javítása és karbantartása esetén a javítás ill. karbantartás elvégzését igazoló munkalap.
5/f. Építési napló vezetése, vagy más egyéb dokumentumok létrehozása és átadása csak abban az esetén történik, ha ez a szerződésben elő van írva.

6. A vállalkozói díj elszámolása

6/a. A vállalkozói díj tartalmazza a szerződésben leírtak teljesítéséhez szükséges anyagfelhasználás, kivitelezés, kiszállási díj, szerelési és segédanyagok költségeit is.
6/b. A vállalkozói díj kifizetése történhet készpénzben és banki átutalással, maximum 8 naptári napos határidővel.
6/c. A vállalkozói díj kifizetése két ütemben történik.
1-es ütem:Készpénzes fizetés esetén az előleg átvételekor a Vállalkozó készpénzes számlát állít ki. Banki átutalással történő előlegfizetés esetén a Vállalkozó által kiállított előlegbekérő alapján a Megrendelő 50% anyagelőleget fizet. Az előlegszámla kiállítása az előlegnek a Vállalkozó bankszámlájára történő megérkezését követően történik.
2-es ütem:A fent maradó 50% kifizetése, valamint a pótmunkák és választható opciók (ha voltak) műszaki átadáskor.
6/d. Több nagy értékű tétel vagy kivitelezhetőségi időben elhúzódó kivitelezés esetén részfizetés történik, mely az elkészült és átadott tétel, vagy tételek fent maradó 50%-ának kiegyenlítését jelenti. A Vállalkozó mentesül a vállalási határidők betartása alól, és nem köteles a munkát folytatni ill. befejezni, amennyiben a már elvégzett munkák után esedékes részfizetés, az itt leírtak, ill. a szerződésben megfogalmazottak szerint nem történik meg. Ezen esetben a Vállalkozót a késedelem miatt kötbér és felelősség nem terheli.
6/e. A Vállalkozó bizonyos esetekben pl. raktáron lévő termékek esetében az előlegtől eltekinthet.
6/f. Utólagos projekt-módosítás, vagy szerződésmódosítás során feleslegessé vált, azonban a Vállalkozó részéről korábban már beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagokat és berendezéseket a Megrendelő köteles átvenni, és azok ellenértékét a Vállalkozó felmerült költségeivel együtt a Vállalkozó által kiállított számla alapján köteles megfizetni.
6/g. A szerződés aláírásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a vállalkozói díjat a szerződésben, vagy számlán rögzített határidőt meghaladó 5 nappal és megállapodott módon nem fizeti meg, úgy a tartozó cég nyilvános adatai, a cégképviseletre jogosult(ak) adatai, a tartozás oka, az elvégzett munka, a beépített berendezések és az eset leírása, valamint a tartozás összege közzétehető az interneten és más médiákban. A Megrendelő vállalja, hogy a közzététel miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkező kárát saját hibájából származó kárként viseli és a Vállalkozóval, illetve a közzétevő internetes portálok és más médiák tulajdonosaival ill. üzemeltetőivel szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszt, ilyen irányú igényéről lemond.
6/h. Ha a Megrendelő a beruházás bármely részét a szerződésben leírtakhoz képest, a szerződés aláírása után megváltoztatja, akkor a változás következményeit a műszaki átadási határidő és a vállalkozási díj tekintetében is figyelembe kell venni.

7. Pénzügyi fedezet

7/a. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírásakor nem állnak csődeljárás, felszámolás, végelszámolás alatt.
7/b. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzügyi helyzetüknek esetleges megváltozását (csőd, felszámolás, végelszámolás, stb.), jogi helyzetük és bármilyen, a szerződés szempontjából lényeges adatuk megváltozását a másik félnek írásban azonnal bejelentik.
7/c. A Megrendelő szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ezen rendelkezésre álló összeget csak jelen vállalkozási szerződésből eredő, a Vállalkozóval szemben felmerülő fizetési kötelezettségeire fordítja. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívül álló okból eredően is, a fedezetül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről a Vállalkozót haladéktalanul írásban értesíti. A Vállalkozó ezen esetben, jogosult a tevékenységét felfüggeszteni mindaddig, amíg a fedezetül szolgáló összeg a Megrendelő rendelkezésére nem áll. A felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. Amennyiben a felfüggesztés időtartama a 15 munkanapot meghaladja, úgy a Vállalkozó jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.
7/d. A Vállalkozó szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének fedezetére szolgáló összeg rendelkezésére áll. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ezen rendelkezésre álló összeget, valamint a Megrendelőtől kapott előleget csak jelen vállalkozási szerződésből eredő, fizetési kötelezettségeire fordítja. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben bármely, akár tőle kívül álló okból eredően is, a fedezetül szolgáló összeg már nem állna rendelkezésére, úgy erről a körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti. A Megrendelő a 15 munkanapot meghaladó fedezethiány esetén, jogosult szerződéstől azonnali hatállyal elállni. A Megrendelőnek ebben az esetben visszajár az előleg, a továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

8. Határidők, kötbér

8/a. A munka átadásának határideje alap esetben a szerződésben meghatározott határidő.
8/b. A műszaki átadás határideje a következő esetekben módosulhat kötbérmentesen: a munkaterületen folyó egyéb, a Vállalkozó tevékenységét akadályozó tevékenység, kültéri munka esetén a biztonságos vagy szakszerű munkavégzést akadályozó időjárás, a szerződés aláírását követő műszaki tartalom változása, valamint a Vállalkozó hatáskörén kívül eső gyártó, szállítmányozó ill. importőr szállítási határidejének módosulása. Előteljesítés elfogadott.
8/c. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tudomására jutó körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért ez esetben a Vállalkozó a felelős.
8/d. A Megrendelő köteles a Vállalkozót minden olyan tudomására jutó körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért ez esetben a Megrendelő a felelős.
8/e. Amennyiben a szerződő Felek nekik jogosan felróható okok miatt, nem teljesítik a szerződésben rájuk vonatkozó részeket, a szerződésben meghatározott módon és határidőre, úgy a másik Fél részére késedelmi kötbért kötelesek fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés bruttó értékének 1%-a munkanaponként.
8/f. Ha a Vállalkozó – neki jogosan felróható okból – 20 munkanapot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan, minden őt terhelő jogkövetkezmény nélkül elállni. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a késedelmig megfizetni a 8/e pont szerinti késedelmi kötbért, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-át.
8/g. A kivitelezés befejezésének meghiúsulása esetén – amennyiben az nem a Vállalkozó hibájául róható fel – a Vállalkozót megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.
8/h. Vis major (természeti katasztrófa, háború, sztrájk, stb.) által okozott akadályoztatás esetén a Vállalkozó jogosult a szállítási és telepítési határidőket részben, vagy egészben az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben elállni. Amennyiben a Vis major miatt a Megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg, és köteles a szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó által már beszerzett, megrendelt, vagy gyártás alatt lévő eszközök, ill. berendezések átvételére és kifizetésére.
8/i. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó kivitelezési tevékenységét, nem a Vállalkozónak felróhat okból szünetelteti vagy felfüggeszti, akkor a szüneteltetés vagy felfüggesztés időtartamával a Vállalkozó teljesítési határideje, kötbérmentesen meghosszabbodik. A szüneteltetés vagy felfüggesztés tényéről, időpontjáról és időtartamáról a Megrendelő a Vállalkozót írásban köteles értesíteni, még a szüneteltetés vagy felfüggesztés első napját megelőzően.

9. Tulajdonjog

9/a. A legyártott, beszerzett, leszállított vagy felszerelt, de ki nem fizetett áru ill. berendezés a vállalkozói díj teljes kifizetéséig a Vállalkozó elidegeníthetetlen tulajdonát képezi. Ez az áru ill. berendezés a Vállalkozó írásos beleegyezése nélkül nem idegeníthető el, nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhatnak biztosítékul, nem terhelhetők fedezetként, nem szállítható el máshová.
9/b. Amennyiben a műszaki átadás a Megrendelő ill. képviselője távolléte miatt nem valósul meg, vagy a szerződésben leírtak szerint nem történik meg a vállalkozói díj teljes kifizetése, akkor a Megrendelő a szerződés aláírásával felhatalmazza a Vállalkozót és képviselőjét a következőkre:
A Vállalkozó vagy képviselője a Megrendelő távollétében is, a Megrendelő külön értesítése nélkül is jogosult a munkavégzés helyét képező, vagy a szerződésben szereplő berendezések tárolását képező ingatlanra belépni, a Vállalkozó tulajdonát képező berendezéseket leszerelni és elszállítani, ill. működésképtelenné tenni, valamint a szerződéssel, a berendezések beszerzésével, ill. gyártásával, az elvégzett munkákkal, a leszereléssel, elszállítással, ill. működésképtelenné tevéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költségét a Megrendelő felé érvényesíteni. Ezen esetben a Vállalkozót az eredeti állapot visszaállításának kötelezettsége és költsége nem terheli.
9/c. A Megrendelő a szerződés aláírásával vállalja, hogy nemfizetése esetén az esetleges leszerelés, elszállítás, ill. működésképtelenné tevés során a Vállalkozót és képviselőjét ezen tevékenységében nem akadályozza, ebben az esetben a Megrendelő az esetleges birtokvédelmi igényéről lemond, ilyen eljárást ebben az esetben nem indít. A szerződő Felek megállapodása alapján a Megrendelő nemfizetése esetén, amennyiben a Vállalkozó vagy képviselője működésképtelenné teszi, vagy leszereli és elszállítja a Vállalkozó tulajdonát képező berendezéseket, az semmiképpen sem minősül rongálásnak, hiszen a Vállalkozó csupán a jogos tulajdonosi igényeit érvényesíti.
9/d. Ha a telepített berendezések működésképtelensége, vagy a leszerelését és elszállítását követően a Megrendelőt, a Végfelhasználót vagy harmadik felet olyan kár éri, mely a rendes működés, vagy leszerelés, ill. elszállítás meg nem történte esetén nem következett volna be, akkor a Megrendelő vállalja, hogy e miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkezett kárt saját hibájából származó kárként viseli. Ebben az esetben a Vállalkozóval vagy képviselőjével szemben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszthat.

10. Garancia és karbantartás

10/a. A Vállalkozó az ajánlatban vagy a szerződésben leírtak szerinti garanciát vállalja.
10/b. A garancia nem vonatkozik távirányítók elemcseréjére, más kivitelező által a rendszerhez illesztett berendezések által okozott meghibásodás, továbbá elemi kár, erőszakos behatás, rongálás, szakszerűtlen kezelés és használat, átalakítás, bővítés, hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása és külső erőhatás esetén, valamint ha a berendezést a Vállalkozón és alvállalkozóján kívül más már javította. A telepített berendezések működésképtelenségéből eredő károkért és többletköltségekért, a Vállalkozót felelősség nem terheli.
10/c. A telepített berendezések rendszeres és szakszerű karbantartást igényelnek. Ezért a garancia csak a Vállalkozó vagy a Vállalkozó által kiállított megbízólevéllel rendelkező alvállalkozója által, rendszeresen elvégzett karbantartással együtt érvényes. A karbantartást a termék típusától, az igénybevételtől és a környezettő függően 3 – 6 havonta szükséges elvégezni. A karbantartást a Megrendelő ill. Végfelhasználó faxon, e-mailben vagy karbantartási szerződés útján rendelheti meg.
10/d. A telepített berendezések, rendszeres karbantartásának a Megrendelő ill. Végfelhasználó hibájából történő elmulasztása a garancia megszűnését eredményezi. Érvényes marad a garancia, ha a karbantartás a Vállalkozó hibájából nem történik meg.
10/e. A Vállalkozó kiszállási díjat számít fel a javítás, karbantartás esetében, ha a Vállalkozó és munkavégzés helyszíne közötti távolság több mint 10 km. A kiszállási díj a gázolaj mindenkori literenkénti árának 40%-a / megtett km.
10/f. Termékértékesítés nélküli szolgáltatás (javítás, karbantartás, eseti szerelés, bérszerelés) esetében a Megrendelő nemfizetése esetén a Vállalkozó vagy képviselője a Megrendelő távollétében is, a Megrendelő külön értesítése nélkül is jogosult a munkavégzés ill. szolgáltatás helyét képező ingatlanra belépni, és jogosult az általa nyújtott szolgáltatás előtti állapotot visszaállítani. A Vállalkozó jogosult a javított, karbantartott ill. szerelt berendezésekből az általa beépített alkatrészeket eltávolítani, a berendezést működésképtelenné tenni. A szerződő Felek megállapodása alapján a Megrendelő nemfizetése esetén, amennyiben a Vállalkozó vagy képviselője visszaállítja a szolgáltatás előtti állapotot, ill. működésképtelenné teszi a berendezést, az semmiképpen sem minősül rongálásnak.
10/g. A berendezés működésképtelenségéből eredően, vagy a szolgáltatás előtti állapot visszaállítását követően a Megrendelőt, a Végfelhasználót vagy harmadik felet olyan kár éri, mely e nélkül nem következett volna be, akkor a Megrendelő vállalja, hogy e miatt – akár közvetlen, akár közvetett módon – keletkezett kárt saját hibájából származó kárként viseli és a Vállalkozóval vagy képviselőjével szemben e tekintetben semmiféle megtérítésre, kártérítésre, egyéb jogorvoslatra vonatkozó igényt nem támaszthat, ilyen irányú igényéről lemond.
10/h. Telepítés, szerelés vagy kivitelezés nélküli termékértékesítés esetén az átadott termékekre az átadás napjától számított 12 hónap garancia vonatkozik, amennyiben az árajánlatban vagy szerződésben más nincs meghatározva. A garancia érvényét veszti szakszerűtlen telepítés, szerelés vagy kivitelezés esetén, rendszeres és szakszerű karbantartás elmaradása esetén. Megszűnik a garancia a rendszerhez illesztett egyéb berendezések által okozott meghibásodás, továbbá elemi kár, erőszakos behatás, rongálás, szakszerűtlen kezelés és használat, átalakítás, bővítés, hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása és külső erőhatás esetén.

11. Együttműködés

11/a. A szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában működnek együtt. Ennek érdekében kölcsönösen és haladék nélkül egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható intézkedéseket megteszik.
11/b. A szerződő Felek a teljesítést megelőző vitáikat, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb mértékben gátolja a szerződésszerű teljesítést.
11/c. A szerződő Felek egymással a szerződésben rögzített képviselőiken és módokon keresztül tartják a kapcsolatot.
11/d. A szerződő Felek esetleges vitáikat elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Jogvita esetére a Felperes által választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

12. Üzleti titok

12/a. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy szerződés hatálya alatt a Megrendelővel, a Végfelhasználóval vagy a Vállalkozóval kapcsolatban tudomásukra kerülő minden átadott adat információ, műszaki megoldás, pénzügyi adat, további szerződő partnerek adatai és nyilatkozatai is üzleti titoknak minősülnek.
12/b. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen üzleti titkokat megőrzik, harmadik fél részére tovább nem adhatják, harmadik félhez jutását a helyzettől elvárhatóan megakadályozzák.

13. A szerződéstől elállás

13/a. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, de csak a még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg. A Vállalkozót ebben az esetben megilleti az addig elvégzett tevékenységének díja, a szerződés teljesítéséhez beszerzett, megrendelt vagy gyártás alatt lévő anyagok, ill. berendezések ára, és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban felmerült egyéb költségeinek megtérítése, továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.
13/b. A Vállalkozó a szerződéstől bármikor elállhat. A Megrendelőnek ebben az esetben visszajár az előleg, a továbbá meghiúsulási kötbér jogcímén a vállalkozói díj 20%-a.

14. Vegyes rendelkezések

14/a. A telepítendő berendezések szerelési felületét ill. fogadó szerkezetét – ha a szerződésben nincs más meghatározva – a Megrendelő készíti el, még a berendezések telepítését megelőzően, a Vállalkozó instrukciói alapján.
14/b. Amennyiben a szerződésben szereplő berendezések beépítése, vagy gépjárműről történő lerakodása, a méretükből vagy a súlyukból adódóan emelőgép használatát teszik szükségessé, akkor, ha a szerződésben ezzel kapcsolatban nincs más meghatározva, a megfelelő emelőgépet és a kezelőszemélyzetét a Megrendelő térítésmentesen biztosítja a Vállalkozó részére.
14/c. Amennyiben a szerződés szerinti berendezések – nem a Vállalkozónak felróható okból – a műszaki átadás határidejétől számított 10 munkanapon belül nem szerelhetők fel, úgy a Vállalkozó jogosult a felszerelésre váró berendezések tárolásával kapcsolatban felmerülő költségei miatt raktározási díjat felszámítani. A raktározási díj összege a felszerelésre váró berendezések értékének 0,1%-a munkanapomként.
14/d. Vállalkozónak jogában áll a telepített berendezéseken jól látható módon nevét, címét, telefonszámát, egyéb elérhetőségét és fontos adatát elhelyezni. Ezen felirat eltávolítása, a garancia megszűnését eredményezi.
14/e. A Vállalkozónak jogában áll a telepített berendezésekről fotókat és videó felvételt készíteni, melyeket díjtalanul használhat fel reklám céljára. Ezek a fotók és videók nem sérthetik a Megrendelő üzleti titkait.
14/f. Az árajánlatban vagy szerződésben szereplő munkadíjak – amennyiben ez külön nincs meghatározva – munkanapokon, szerződésben megalapított munkavégzésre vonatkoznak. Amennyiben a Megrendelő kérésére a munkavégzés ettől eltérő időpontban történik, a munkadíjra felár kerül felszámításra..
14/g. Amennyiben a Szerződés, vagy az ÁSZF között eltérés van, akkor az aláírt szerződésben leírtak az irányadóak.
14/h. Az ASZF-ben, az aláírt szerződésben és mellékleteiben nem rendezett kérdésekben a PTK. ide vonatkozó részeiben leírtak az irányadóak.

Watch Dragon ball super

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás